เว็บไซต์ร้านชอคโกแลตชื่อดัง One More Chocolates

One more Thai craft chocolates อีกหนึ่ง “ของดี” คู่เมืองนคร ที่นักท่องเที่ยว และ chocolate lovers ไม่ควรพลาด! วันมอร์ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการคราฟท์ช็อกโกแลตไทยที่ร่วมยกระดับและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรโกโก้ แหล่งปลูกดั้งเดิมในนครศรีธรรมราช ด้วยภูมิศาสตร์พื้นที่มีทั้ง ภูเขา ลำคลอง ป่าไม้ และทะเล ทำให้แผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์ การปลูกไม้ผลแต่ละชนิดแบบสวนผสมให้ผลผลิตดี รสชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “โกโก้” ที่ปลูกร่วมกันมายาวนาน และตกทอดเป็นมรดกทางการเกษตรถึงคนรุ่นลูกหลานที่นี่ จากการเห็นคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโกโก้ไทยให้มีการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ครอบครัวของ คุณนุช-จิรายุณัฐ อัจฉริยะขจร ซึ่งมีลูกชาย คุณตะวัน วัชรทัศน์ และสามี คุณกระจ่าง สุวรรณรัตน์ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งวันมอร์ไทยคราฟท์ช็อกโกแลต โดยเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้การแปรรูปเมล็ดโกโก้สู่ช็อกโกแลตชั้นเลิศ ฝีมือคนไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 จากนั้นได้เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกโกโก้สวนผสมรายย่อยในพื้นที่เก่า ร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการแปรรูป สร้างงาน สร้างรายได้ วางแนวทางจัดการทรัพยากร ที่มีอยู่ให้ชุมชนต่อยอดได้จริงแบบยั่งยืน ด้วยแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชนที่ริเริ่มได้อย่างเป็น รูปธรรม “วันมอร์” จึงได้รับการคัดเลือกเข้าสู่หลายโครงการสำคัญระดับประเทศ ของ DITP กระทรวงพาณิชย์, NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), และโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน CIRCO – Creating Business Through Circular Design ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช./NXPO) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) นับเป็นกิจการต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงให้ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเส้นทางโกโก้นครศรีธรรมราชได้อย่างแท้จริง

ลิงค์เว็บไซต์ https://onemorechocolates.com/